top of page

Ochrana osobních údajů

 

1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1.1 Únikové hry ZAKLETÝ CIRKUS, ÚNIK Z ÚDOLÍ KRÁLŮ, ZÁHADNÉ BRNO jsou provozovány firmou MysteryRoom, IČ: 190 742 98, se sídlem Luční 13, Troubsko, 66441 , Česká republika, (dále jen provozovatel) zapsaný na ÚMČ Brno-Malinovského nám.3- živnostenský úřad, č.j.:MMB 0090963/2023.


1.2 Provozovatel si tímto vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění ZOOU a to zveřejněním aktuálního znění ZOOU na webových stránkách únikové hry www.mysteryroom.cz.

 

2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

2.1 Nakládání s osobními údaji účastníků (osoba, která vstoupí do smluvího vztahu s provozovatelkou či provozovatelem) podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další příslušné legislativě.

 

2.2 Účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno, příjmení, elektronická adresa, telefonní číslo, případně adresa těch účastníků, kterým je zaslán poukaz poštou. Účastník uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovatelem či provozovatelkou pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

 

2.3 Účastník je povinen uvádět své osobní údaje správně a pravdivě.

 

2.4 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě. V tištěné podobě slouží výhradně pro splnění povinnností vůči finančnímu úřadu.

 

2.5 V případě, že by měl účastník podezření, že dochází k situaci, kdy se s jeho osobními údaji nakládá v rozporu se zákonem, může požádat provozovatele či provozovatelku o vysvětlení.

 

2.6 Požádá-li účastník o informaci ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel či provozovatelka povinna informaci sdělit.

 

2.7 Účastník souhlasí se zasíláním informací, které souvisí se službami, zbožím provozovatelky či provozovatele na elektronickou adresu. Účastník dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele či provozovatele na elektronickou adresu účastníka.

 

2.8 Provozovatel a provozovatlka zpracovávají jméno, telefonní číslo, e-mail, IP adresua síťové identifikátory uložené v Cookies.

 

 

3. ÚČEL A DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

3.1 Důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi účastníkem a provozovatelem/kou a to dle článku 6 odstavce 1, písmeno b) GDPR. Dále pak zpracování osobních údajů slouží k bezproblémovému průběhu poskytovaných služeb ( čl.6 odst.1 písmeno f) GDPR.

 

3.2 Účelem zpracování osobních údajů je úspěšné vyřízení objednávky účastníka, případně pro řešení situací, kdy je nezbytné změnit jednotlivé parametry objednávky (například z důvodu nenadálých okolností, jako jsou výpadek elektřiny, nemoc, apod.).

 

 

4. PRÁVA OSOB POSKYTUJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE

 

4.1 Za podmínek stanovených v GDPR má účastník - právo na přístup ke svým osobním údajům - právo na opravu osobních údajů dle - právo na výmaz osobních údajů - právo vznést námitku proti zpracování - právo na přenositelnost údajů - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. - právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.

 

 

5. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJ٨

5.1. Provozovatel prohlašuje, že přijal všechna potřebná opatření k zabezpečení osobních údajů. Dále prohlašuje, že přístup k osobním údajům mají pouze osoby jím pověřené.

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

6.1 Používáním webové stránky www.mysteryroom.cz souhlasíte se zpracováním osobních údajů.


6.2 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

6.3 Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1.3.2023.

bottom of page